۴/۱۷/۱۳۸۷

اسامی شهدای بهائی ایران

اسامی شهدای بهائی ایران پس از سال 1357:

سال 1357:
1. آقای ضیاءالله حقیقت (7 مرداد 1357)
2. خانم عوض گل فهندژ (22 آذر 1357)
3. آقای صفات الله فهندژ (22 آذر 1357)
4. آقای میرپرویز افنانی (11 دی 1357)
5. آقای خسرو افنانی (11 دی 1357)
6. آقای ابراهیم معنوی (17 دی 1357)
7. آقای حاج محمد عزیزی (19 دی 1357)

سال 1358:
8. آقای علی اکبر خرسندی (23 فروردین 1358)
9. آقای شیرمحمد دست پیش (19 اردیبهشت 1358)
10. آقای محمد موحّد (3 خرداد 1358)
11. آقای احمد اسماعیلی (24 تیر 1358)
12. آقای بهار وجدانی (5 مهر 1358)
13. آقای علی ستّار زاده (2 آبان 1358)
14. آقای حسین شکوری شیشوانی (14 آبان 1358)
15. آقای دکتر علی مراد داوودی (20 آبان 1358)
16. آقای عظمت الله فهندژ (6 آذر 1358)
17. آقای روحی روشنی (17 دی 1358)
18. آقای حبیب الله پناهی (13 بهمن 1358)

سال 1359:
19. آقای غلامحسین اعظمی (16 اردیبهشت 1359)
20. آقای بدیع الله یزدانی (16 اردیبهشت 1359)
21. آقای علی اکبر معینی (16 اردیبهشت 1359)
22. آقای میر اسدالله مختاری (28 اردیبهشت 1359)
23. آقای یوسف سبحانی (20 خرداد 1359)
24. آقای حسن اسماعیل زاده (خرداد 1359)
25. آقای دکتر فرامرز سمندری (22 تیر 1359)
26. آقای یدالله آستانی (22 تیر 1359)
27. آقای علی داداش اکبری (25 تیر 1359)
28. آقای پرویز بیانی (1 مرداد 1359)
29. آقای یدالله محبوبیان (8 مرداد 1359)
30. آقای ذبیح الله مومنی (24 مرداد 1359)
31. آقای عبدالحسین تسلیمی (30 مرداد 1359)
32. آقای هوشنگ محمودی (30 مرداد 1359)
33. خانم بهیه نادری (30 مرداد 1359)
34. آقای منوهر قائم مقامی (30 مرداد 1359)
35. آقای یوسف قدیمی (30 مرداد 1359)
36. آقای ابراهیم رحمانی (30 مرداد 1359)
37. آقای دکتر کامبیز صادق زاده (30 مرداد 1359)
38. آقای دکتر حشمت الله روحانی (30 مرداد 1359)
39. آقای دکتر یوسف عباسیان (30 مرداد 1359)
40. آقای دکتر حسین نَجی (30 مرداد 1359)
41. تیمسار عطاءالله مقرّبی (30 مرداد 1359)
42. آقای محمود حسن زاده (17 شهریور 1359)
43. آقای فریدون فریدانی (17 شهریور 1359)
44. آقای عزیزالله ذبیحیان (17 شهریور 1359)
45. آقای نورالله اخترخاوری (17 شهریور 1359)
46. آقای جلال مستقیم (17 شهریور 1359)
47. آقای عبدالوهاب کاظمی منشادی (17 شهریور 1359)
48. آقای علی مطهری (17 شهریور 1359)
49. آقای رضا فیروزی (19 آبان 1359)
50. آقای محمد حسین معصومی (3 آذر 1359)
51. خانم شکر نساء معصومی (8 آذر 1359)
52. آقای بهروز سنائی (27 آذر 1359)
53. آقای پروفسور منوچهر حکیم (22 دی 1359)
54. آقای دکتر مهدی انوری (26 اسفند 1359)
55. آقای دکتر هدایت الله دهقانی (26 اسفند 1359)

سال 1360:
56. خانم نورانیه یارشاطر (اردیبهشت 1360)
57. آقای ستّار خوشخو (10 اردیبهشت 1360)
58. سرهنگ یدالله وحدت (10 اردیبهشت 1360)
59. آقای احسان الله مهدیزاده (10 اردیبهشت 1360)
60. آقای سهیل حبیبی (23 خرداد 1360)
61. آقای سهراب حبیبی (23 خرداد 1360)
62. آقای طرازالله خزین (23 خرداد 1360)
63. آقای حسین خاندل (23 خرداد 1360)
64. آقای دکتر فیروز نعیمی (23 خرداد 1360)
65. آقای حسین مطلق (23 خرداد 1360)
66. آقای دکتر ناصر وفائی (23 خرداد 1360)
67. آقای مهندس بزرگ علویان (1 تیر 1360)
68. آقای هاشم فرنوش (1 تیر 1360)
69. آقای فرهنگ مودّت (1 تیر 1360)
70. آقای بدیع الله فرید (3 تیر 1360)
71. آقای دکتر مسیح فرهنگی (3 تیر 1360)
72. آقای یدالله پوستچی (3 تیر 1360)
73. آقای ورقا تبیانیان (3 تیر 1360)
74. آقای کمال الدین بخت آور (4 مرداد 1360)
75. آقای نعمت الله کاتب پور شهیدی (4 مرداد 1360)
76. آقای عبدالعلی اسدیاری (7 مرداد 1360)
77. آقای دکتر پرویز فیروزی (7 مرداد 1360)
78. آقای مهدی باهری (7 مرداد 1360)
79. آقای دکتر مسرور دخیلی (7 مرداد 1360)
80. آقای حسین اسدالله زاده (7 مرداد 1360)
81. آقای الله وردی میثاقی (7 مرداد 1360)
82. آقای حبیب الله تحقیقی (7 مرداد 1360)
83. آقای منوچهر خاضعی (7 مرداد 1360)
84. آقای دکتر اسماعیل زهتاب (7 مرداد 1360)
85. تیمسار سپهبد حسین رستگار (14 مرداد 1360)
86. آقای بابک طالبی (1 شهریور 1360)
87. آقای حبیب الله عزیزی (7 شهریور 1360)
88. آقای بهمن عاطفی (20 شهریور 1360)
89. آقای عزت عاطفی (20 شهریور 1360)
90. آقای عطاءالله روحانی (20 شهریور 1360)
91. آقای گشتاسب ثابت راسخ (20 شهریور 1360)
92. آقای احمد رضوانی چیگانی (20 شهریور 1360)
93. آقای یدالله سپهر ارفع (1 آبان 1360)
94. آقای جلال عزیزی (6 دی 1360)
95. آقای مهدی امین امین (6 دی 1360)
96. خانم ژینوس محمودی (نعمت) (6 دی 1360)
97. آقای دکتر عزت الله فروهی بروجنی (6 دی 1360)
98. آقای دکتر سیروس روشنی (6 دی 1360)
99. آقای دکتر محمود مجذوب (6 دی 1360)
100. آقای دکتر قدرت الله روحانی (6 دی 1360)
101. آقای کامران صمیمی (6 دی 1360)
102. آقای فتح الله فردوسی (14 دی 1360)
103. آقای اسکندر عزیزی (14 دی 1360)
104. آقای مهندس کورش طلائی (14 دی 1360)
105. آقای دکتر خسرو مهندسی (14 دی 1360)
106. خانم شیوا اسدالله زاده (14 دی 1360)
107. خانم شیدرخ امیرکیا بقا (14 دی 1360)
108. آقای عطاءالله یاوری (14 دی 1360)
109. آقای ابراهیم خیرخواه (2 اسفند 1360)
110. آقای مهندس حسین وحدت حق (9 اسفند 1360)

سال 1361:
111. آقای علی اصغر محمدی (13 فروردین 1361)
112. آقای احسان الله خیّامی (23 فروردین 1361)
113. آقای عزیزالله گلشنی (9 اردیبهشت 1361)
114. خانم اشراقیه فروهر (17 اردیبهشت 1361)
115. آقای محمود فروهر (17 اردیبهشت 1361)
116. آقای بدیع الله حق پیکر (17 اردیبهشت 1361)
117. آقای آگاه الله تیزفهم (19 اردیبهشت 1361)
118. خانم جلالیه مشتعل اسکوئی (19 اردیبهشت 1361)
119. خانم ایران رحیم پور (خرمائی) (22 اردیبهشت 1361)
120. آقای نصرالله امینی (25 اردیبهشت 1361)
121. آقای سعدالله بابازاده (25 اردیبهشت 1361)
122. آقای عطاءالله حقّانی (10 خرداد 1361)
123. آقای محمد عباسی (18 تیر 1361)
124. آقای جدیدالله اشرف (18 تیر 1361)
125. آقای مهندس منوچهر فرزانه مؤید (18 تیر 1361)
126. آقای محمد منصوری (18 تیر 1361)
127. آقای منوچهر وفائی (18 تیر 1361)
128. آقای عباسعلی صادقی پور (24 تیر 1361)
129. آقای علی نعیمیان (21 مرداد 1361)
130. آقای اکبر زارع حقیقی (30 شهریور 1361)
131. آقای حبیب الله اوجی (25 آبان 1361)
132. آقای دکتر ضیاءالله احراری (30 آبان 1361)
133. آقای دکتر حسین نیّری اصفهانی (7 آذر 1361)
134. خانم گلدانه علیپور (3 دی 1361)
135. آقای هدایت الله سیاوشی (11 دی 1361)
136. آقای یدالله محمود نژاد (22 اسفند 1361)
137. آقای رحمت الله وفائی (22 اسفند 1361)
138. خانم طوبی زائر پور (22 اسفند 1361)

سال 1362:
139. آقای عضدالله زیدی (13 فروردین 1362)
140. آقای سهیل صفائی (11 اردیبهشت 1362)
141. آقای جلال حکیمان (11 اردیبهشت 1362)
142. آقای دکتر بهرام افنان (26 خرداد 1362)
143. آقای عبدالحسین آزادی (26 خرداد 1362)
144. آقای کورش حق بین (26 خرداد 1362)
145. آقای عنایت الله اشراقی (26 خرداد 1362)
146. آقای بهرام یلدائی (26 خرداد 1362)
147. آقای جمشید سیاوشی (26 خرداد 1362)
148. خانم طاهره سیاوشی (ارجمندی) (28 خرداد 1362)
149. خانم شهین دالوند (28 خرداد 1362)
150. خانم عزت (جانمی) اشراقی (28 خرداد 1362)
151. خانم رویا اشراقی (28 خرداد 1362)
152. خانم مونا محمود نژاد (28 خرداد 1362)
153. خانم زرّین مقیمی (28 خرداد 1362)
154. خانم مهشید نیرومند (28 خرداد 1362)
155. خانم سیمین صابری (28 خرداد 1362)
156. خانم اختر ثابت (28 خرداد 1362)
157. خانم نصرت یلدائی غفرانی (28 خرداد 1362)
158. آقای احمد علی ثابت سروستانی (9 شهریور 1362)
159. آقای محمد اشراقی (9 شهریور 1362)
160. آقای سهیل هوشمند سروستانی (7 مهر 1362)
161. آقای بهمن دهقانی (29 آبان 1362)
162. آقای عبدالمجید مطهّر (27 آذر 1362)
163. آقای رحمت الله حکیمان (15 دی 1362)
164. آقای نصرت الله ضیائی (13 اسفند 1362)
165. آقای محسن رضوی (13 اسفند 1362)
166. آقای غلامحسین حسن زاده شاکری (20 اسفند 1362)

سال 1363:
167. آقای مهندس کامران لطفی (15 فروردین 1363)
168. آقای رحیم رحیمیان (15 فروردین 1363)
169. آقای یدالله صابریان (15 فروردین 1363)
170. آقای اسدالله کامل مقدّم (15 اردیبهشت 1363)
171. آقای مقصود علیزاده (15 اردیبهشت 1363)
172. آقای جلال پیروی (15 اردیبهشت 1363)
173. آقای مهندس جهانگیر هدایتی (23 اردیبهشت 1363)
174. آقای علی محمد زمانی (26 اردیبهشت 1363)
175. آقای نصرت الله وحدت (27 خرداد 1363)
176. آقای احسان الله کثیری (6 تیر 1363)
177. آقای منوچهر روحی (26 مرداد 1363)
178. آقای امین الله قربان پور (3 شهریور 1363)
179. آقای شاپور مرکزی (1 مهر 1363)
180. آقای رستم ورجاوندی (23 مهر 1363)
181. آقای یونس نوروزی ایرانزاد (6 آبان 1363)
182. آقای مهندس فیروز پردل (7 آبان 1363)
183. آقای احمد بشیری (16 آبان 1363)
184. آقای علیرضا نیاکان (20 آبان 1363)
185. آقای علیرضا منیعی اسکوئی (22 آبان 1363)
186. آقای دکتر فرهاد اصدقی (26 آبان 1363)
187. آقای فیروز اطهری (18 آذر 1363)
188. آقای غلامحسین فرهند (18 آذر 1363)
189. آقای عنایت الله حقیقی (18 آذر 1363)
190. آقای جمال کاشانی (18 آذر 1363)
191. آقای جمشید سبحانی (پور استادکار) (18 آذر 1363)
192. آقای دکتر روح الله تعلیم (18 آذر 1363)
193. آقای روح الله حصوری (1 بهمن 1363)
194. آقای روح الله بهرامشاهی (6 اسفند 1363)
195. آقای نصرت الله سبحانی (14 اسفند 1363)

سال 1364:
196. آقای عباس ایدلخانی (10 مرداد 1364)
197. آقای رحمت الله وجدانی (6 شهریور 1364)
198. آقای نورالدین طائفی (19 آبان 1364)
199. آقای عزیزالله اشجاری (28 آبان 1364)

سال 1365:
200. آقای پیمان سبحانی عزّ آبادی (28 فروردین 1365)
201. سرهنگ سرالله وحدت نظامی (14 اردیبهشت 1365)
202. آقای فدرس شبرخ (19 اردیبهشت 1365)
203. آقای فرید بهمردی (20 خرداد 1365)
204. آقای حبیب الله مهتدی (5 شهریور 1365)
205. آقای ایرج مهدی نژاد (11 مهر 1365)
206. آقای احمد کاوه (6 بهمن 1365)
207. آقای مهرداد مقصودی (17 بهمن 1365)
208. آقای ابوالقاسم شایق (11 اسفند 1365)
209. آقای سروش جباری (16 اسفند 1365)

سال 1366:
210. آقای اردشیر اختری راد (6 مهر 1366)
211. آقای امیر حسین نادری (6 مهر 1366)

سال 1367:
212. آقای بهنام پاشائی (آذر 1367)
213. آقای ایرج افشین (5 آذر 1367)

سال 1370:
214. آقای بهمن سمندری (27 اسفند 1370)

سال 1371:
215. آقای روح الله قدمی (23 خرداد 1371)

به نقل از کتاب: "پروازها و یادگارها" به یاد شهیدان بهائی ایران از سال 1357 تا 1371 شمسی، تالیف: ماه مهر گلستانه، چاپ شرکت سوپریم، چاپ اول 1371

۱۲ نظر:

Faezeh گفت...

دوست گرامی کار ارزنده شمارا تحسین میکنم.اشتباهی در ذکر اسامی رخ داده.
آقای رحمت الله حکیمان--نه حکیمیان و
ِقای جلال حکیمان """""""""""""""""
ایشان دو برادر بودند.
مرسی از توجهتان.

'آوای دوست' گفت...

با تشکر از شما دوست عزیز و تمامی کسانی که با حدّت نظر، اشتباهات تایپی موجود در مطالب را یادآوری می فرمائید. کلیه موارد مجدداً مطابقت داده شده و در اسرع وقت تصحیح می گردد.
با تشکر فراوان

ناشناس گفت...

دوست عزیز، جناب روحانی درتیرماه سال 77 در مشهد شهید شدند که در لیست شما نبودند. متاسفانه تاریخ دقیق و نام کوچکشان را به خاطر ندارم. اما این مسئله قابل تحقیق است.

ناشناس گفت...

با تشکر از زحمات شما
در صورت امکان تصویری از جناب شیرمحمد دست پیش شهید بویراحمد در این پیج بگذارید

'آوای دوست' گفت...

دوستان عزیز، لیستی که در اینجا ارائه شده است، برگرفته از کتاب "پروازها و یادگارها، ماه مهر گلستانه، چاپ شرکت سوپریم، 1371" بوده و شرح شهدای بهائی تا این تاریخ (1371) می باشد. انشاءالله به زودی شرح شهادت جناب روح الله روحانی در مطلبی مستقل، ارائه خواهد گردید.

همچنین دوست عزیزی که درخواست تصویری از جناب شیرمحمد دست پیش نموده بودند، در آینده نزدیک با ارائه شرحی از شهادت ایشان، تصویری از ایشان نیز ارائه خواهد شد.

با تشکر.

قدردان گفت...

از اینکه برای معرفی شهدای بهائی ایران زحمت میکشید بسیار ممنونم. کارتان ارزش بسیار زیادی دارد.

یک دوست قدردان :-)

'آوای دوست' گفت...

دوست عزیز قدر دان،
از لطف شما بسیار ممنون و سپاسگذارم. حقیقتاً این کمترین و کوچکترین کاری است که می توانیم برای بزرگداشت یاد و خاطره آن عاشقان روی جانان انجام دهیم:

چگونه سر ز خجالت برآورم برِ دوست
که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم.

Parivash گفت...

سپاس از زحمات شما که در نهایت مهر و وفا به ایجاد این وب برای عزیز داشتن خاطرات فداییان سبیل عشق همّت نموده اید. برای رونق و زیبایی بیشتر به این گلزار یاد شهیدان کتاب پروازها و یادگارها کافی نیست. مجلاّت عندلیب و پیام بهائی مفصّل تر در مورد بعضی از شهدا نگاشته اند. شاید بد نباشد از مسئولین این مجلاّت تقاضا کنید برای شما بفرستند. الآن مجلّه عندلیب سال یازدهم شماره 41 و 42 روی میز خود دارم که حاوی شرح حال دو جان باز راه ایثار و عشق جناب نصرالله امینی و جناب بهمن سمندری می باشد. در خدمت روزافزون به آستان الهی موفق و مؤید باشید.

'آوای دوست' گفت...

پریوش عزیز،
با تشکر فراوان از لطف شما دوست عزیز، مطلبی که شما فرمودید کاملاً بجا و صحیح است. کتاب پروازها و یادگارها به تنهائی نمیتواند برای ذکر یاد شهیدان نازنین این آئین کافی باشد، البته اکثر مطالب همین کتاب ارزشمند، تلخیصی از منابعی چون عندلیب، پیامهای بهائی، آرشیو دارالانشاء و .... می باشد که البته بصورت کاملاً مختصر بیان گردیده است.

یکی از مشکلاتی که اینجانب با آن مواجه هستم، عدم دسترسی به بسیاری از منابع می باشد، بنابراین کمک و مساعدت تک تک عزیزانی که در این مسیر برای هرچه پربارتر شدن این مجموعه، همکاری نمایند، بسیار ارزشمند می باشد.

تقاضای بنده از تمامی عزیزانی که به منابعی دسترسی دارند (اعم از شرح شهادت، عکس های عزیزان و ...) این است که بنده را مطلع فرمایند تا با هم از طریق ایمیل مرتبط گردیم.

با نهایت سپاس

Mohsen Seyed Mahmoud گفت...

My dear friends, thank you for all your hard work. I am truly touched primarily by the sacrifices of those pure in spirit who paid the ultimate price for their unabated love for humanity. Truly they are 215 modern day Jesus es, who paid for the sins of this wayward generation with their life blood, then for your work of making this known to the world. Thank you again, Dast mariza. Mokhles, Mohsen

ناشناس گفت...

دوستان عزیز
تاریخ شهادت جناب مهندس فیروز پردل 8 ابان 1363 میباشد.لازم به یاد اوری است که نام جناب بابک طالبی در تاریخ 3 شهریور 1365 به شهات رسیدند.در دو مورد فوق چنانچه خواهان بیوگرافی باشید ،بنده میتوانم در خدمتتان باشم. سروش

ناشناس گفت...

دوست عزیز ضمن قدردانی از اقدام بسیار ارزشمند شما، به اطلاع می رسانم تاریخ شهادت جنابان: رحیم رحیمیان، یدالله صابریان و کامران لطفی 14 فروردین 1362 می باشد.
با تشکر